Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia, wymagań wobec wykonawców oraz sposóbu składania ofert cenowych znajdują się w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest poniżej.

 

  1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego;
  2. Pobierz formularz oferty cenowej brutto.

Logotyp programu senior plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o konkursie ofert na pełnienie funkcji opiekunki dziennej w Klubie "Senior+" - umowa zlecenie. Poniżej znajduje się do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym dla potencjalnych wykonawców.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe - opiekunka dzienna w Klubie "Senior+"
  2. Pobierz formularz oferty

Logotyp EFS EU

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenia usługi cateringowej - przygotowanie drobnego poczęstunku dla uczestników projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” w trakcie realizowanych zajęć. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zapytaniu ofertowym do pobrania poniżej.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Logotypy EFS EU

W związku z zaplanowaną na rok 2019 realizacją projektu „Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty do pełnienia w ramach w.w projektu funkcji Animatora Lokalnego.

Szczegółowe informacje - w tym pełna treść zapytania ofertowego oraz formularze niezbędnych dokumentów do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2019 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z tego rodzaju wsparcia i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice. Poniżej znajduje się pełna treść zapytania oraz druk formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.6.2018 dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2019 usług opiekuńczych dla osób starszych lub niepełnosprawnych korzystających z tego rodzaju wsparcia. Poniżej znajduje się pełna treść zapytania oraz druk formularza ofertowego.

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.5.2018 - usługi opiekuńcze.

2. Formularz oferty cenowej - do wypełnienia.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku osób fizycznych.

logotyp Programu Regionalnego FElogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację obsługi cateringowej "Wigilijki" dla osób starszych i niepełnosprawnych objętych działaniami w ramach projektu "Osoby zależne są wśród nas - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej znajduje się do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej.

2. Formularz oferty cenowej - wraz z załącznikami dla potencjalnych Wykonawców.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej, do pobrania pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami:

1. Zapytanie ofertowe - GOPS.271.4.2018.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

3. Projekt umowy pomiędzy Zamawiającym a potencjalnym Wykonawcą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i  zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.3.2018 z dnia 28-11-2018r. - posiłki.

2. Formularz oferty cenowej dla wykonawcy.

logotyp Programu regiolnalnego FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na świadczenie usługi cateringowej, polegającej na obsłużeniu przerwy kawowej dla  7 uczestników/czek projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej podczas organizowanej przerwy kawowej dnia 22.10.2018r. w godz. 15.30-15.45.

Pełna treść zapytania ofertowego w informacji zamieszczonej dnia 17 września 2018 pn. Zapytanie ofertowe --organizacja przerwy kawowej.

logotyp Programu Regionalnego FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas- wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych zamieszcza poniżej, do pobrania, zapytanie ofertowe dot. usługi cateringowej - organizacji przerwy kawowej, tj. przygotowaniu, dowozie i podaniu dla uczestników/czek w/w projektu.

Pobierz zapytanie ofertowe.

logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" zaprasza do składania ofert na zakup wraz z dostawą sprzętu kompterowego - laptop.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego do pobrania:

1. Pobierz zapytanie ofertowe.

2. Pobierz druk oferty cenowej do wypełnienia przez oferentów.