Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własności właścicielom lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35m2- dla 1 osoby,
 2. 40m2- dla 2 osób,
 3. 45m2- dla 3 osób,
 4. 55m2- dla 4 osób,
 5. 65m2- dla 5 osób,
 6. 70m2- dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenia o dochodach osób pracujących otrzymanych w trzech ostatnich miesiącach (ubruttowienie – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe – koszty uzyskania);
 2. wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku z adnotacją o występujących zaległościach w opłatach od kiedy i w jakiej wysokości;
 3. oświadczenie o stanie majątkowym;
 4. deklaracja o wysokości dochodów;
 5. decyzja z renty – emerytury + 3 ostatnie odcinki;
 6. wyrok zasądzający alimenty- odcinki (dotyczy osób otrzymujących alimenty);
 7. aneks do czynszu;
 8. dokumenty tożsamości wszystkich pełnoletnich osób wymienionych we wniosku;
 9. osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 10. jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.