Świadczenie „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy” przysługuje rodzicom biologicznym, rodzicom adopcyjnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje na dziecko objęte usługami żłobka lub klubu dziecięcego.

Warunkiem przyznania bonu jest:

 • zamieszkiwanie obydwojga rodziców na terenie gminy Zebrzydowice,
 • dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Zebrzydowice,
 • podejmowanie pracy zawodowej,
 • niekorzystanie z urlopu wychowawczego,
 • niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego.

logotyp programu Dobry StartŚwiadczenie "Dobry Start" przysługuje:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 2. osobom uczącym się - przy czym jako osobę uczącą rozumieć należu osobę pełnoletnią, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą;

logotyp programu Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięczne na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Świadczenie przysługuje ojcu, matce lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego to 1000 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

W ramach dożywiania realizowane są działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

 • dzieciom do 7 roku życia (refundacja całodziennego wyżywienia w przedszkolach),
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (refundacja posiłków w szkole),

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł.

W przypadku, gdy dochód osoby bądź rodziny przekroczy w/w kryteria, istnieje obowiązek zwrotu, który polega na dopłacie w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1973).

Prawo do ww. jednorazowego świadczenia przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 • śmierć najbliższego członka rodziny – rodzica lub opiekuna prawnego;
 • wypadek członka rodziny, nagła choroba, mająca istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny;
 • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe 528,00 zł na osobę w rodzinie) , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 

Świadczenie dobry start:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
 3. Oświadczenie ogólne.

 

Świadczenie wychowawcze 500+:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Oświadczenie ogólne.

W przypadku gdy członek rodziny przebywa / pracuje za granicą do wniosku dołączyć należy dodatkową dokumentację:

 1. Oświadczenie na potrzeby koordynacji świadczeń.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków do otrzymania świadczenia.
 3. Druk zaświadczenia o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie ogólne.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe":

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. Oświadczenie ogólne.