Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB):

 • do dnia 21 grudnia 2022r., albo
 • po 21 grudnia 2022r., w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych jest zależna od kryterium dochodowego, które wynosi:

Świadczenie „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy” przysługuje rodzicom biologicznym, rodzicom adopcyjnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje na dziecko objęte usługami żłobka lub klubu dziecięcego.

Warunkiem przyznania bonu jest:

 • zamieszkiwanie obydwojga rodziców na terenie gminy Zebrzydowice,
 • dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Zebrzydowice,
 • podejmowanie pracy zawodowej,
 • niekorzystanie z urlopu wychowawczego,
 • niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego.

logotyp programu Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięczne na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Świadczenie przysługuje ojcu, matce lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego to 1000 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

W ramach dożywiania realizowane są działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

 • dzieciom do 7 roku życia (refundacja całodziennego wyżywienia w przedszkolach),
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (refundacja posiłków w szkole),

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

W przypadku, gdy dochód osoby bądź rodziny przekroczy w/w kryteria, istnieje obowiązek zwrotu, który polega na dopłacie w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku posiadania przez osobę uprawnioną orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (począwszy od października 2023 r. 1209,00 zł).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1973).

Prawo do ww. jednorazowego świadczenia przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

bez względu na dochód w wysokości 4.000 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 • śmierć najbliższego członka rodziny – rodzica lub opiekuna prawnego;
 • wypadek członka rodziny, nagła choroba, mająca istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny;
 • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe 600,00 zł na osobę w rodzinie) , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

Refundacja podatku VAY za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

Załącznik nr 1  - Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. - załącznik obligatoryjny.

Załącznik nr 1A - Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 1B - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych.

Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe":

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. Oświadczenie ogólne.