Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB):

  • do dnia 21 grudnia 2022r., albo
  • po 21 grudnia 2022r., w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych jest zależna od kryterium dochodowego, które wynosi:

  • 2.100 zł  dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 1.500 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość osiągniętego dochodu dotyczy:

  • roku 2021 - w przypadku wniosków złożonych do dnia 31-07-2023r.,
  • roku 2022 - w przypadku wniosków złożonych po dniu 31-07-2023r.

Refundacja VAT przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Uzyskanie refundacji VAT nastąpi na wniosek odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spolecznej w Zebrzydowicach (parter urzędu gminy) biuro nr 2 i 3. w godzinach pracy ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

•    fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
•    dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia do pobrania poniżej.