Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • pojedyncze pliki nie są dostepne cyfrowo (skany dokumentów).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Kroczek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324755119. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach mieści się na parterze budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6 w Zebrzydowicach. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej bezpośrednio z terenu parkingu na parter budynku. Wejście boczne usytuowane jest od strony północno-zachodniej dostępne bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe posiadają szerokość zapewniającą swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Zarówno wejście główne, jak i wejście boczne dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Nad drzwiami wejściowymi nie ma urządzeń dźwiękowo naprowadzających osoby niewidome.

Hole wejściowe prowadzące do korytarza głównego oraz korytarz posiadają szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z korytarza dostępna jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Korytarz nie posiada urządzeń dźwiękowych do naprowadzania osób niewidomych.

Ze względu na fakt, że korytarz jest  na jednakowym poziomie, nie zastosowano  pochylnii ani platformy.

Parkingi wokół budynku, zarówno od strony wejścia głównego, jak i bocznego są wyposażone w stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane kolorem niebieskim oraz znakami pionowymi D-18 i T-29.

Wejścia do budynku nie posiadają informacji o możliwości wstępu z psem asystującym ani też o uzasadnionych ograniczeniach. Osoby korzystające z pomocy psa-przewodnika, mają zapewniony dostęp do Urzędu na podstawie przepisów art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

GOPS nie posiada tłumacza języka migowego.