Uprzejmie informujemy o zmianie godzn funkcjonowaniu Punktu Konstultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin z problemem nadużywania alkoholu.

Aktualnie Punkt prowadzi swoją działalność stacjonarnie, w każdy czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.

Przed skorzystaniem ze wsparcia w siedzibie Punktu zalecamy kontakt telefoniczny pod numerem 792 378 333 celem ustalenia terminu wizyty.

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny działa w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4 Ustawy).

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • motywowanie osób z problemem alkoholowym do podejmowania terapii odwykowej,

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), natomiast powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Zebrzydowice.

Skład komisji:

Przewodnicząca - Pani Ewa Czudek - psycholog

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. 

KROK NR 3

Zgodnie z art. 24 w/w  Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację małoletnich,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.