KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. 

KROK NR 3


Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na posiedzenie GKRPA, na którym członkowie podkomisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. Zaproszenie na posiedzenie komisji jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzenie odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej na posiedzenie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ

  1. Osoba zaproszona na podkomisję motywacyjna Gminnej Komisji przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zobowiązanie osoby zgłoszonej o dostarczenia zaświadczenia z ośrodka terapeutycznego o podjęciu terapii lub kontakt członkiem rodziny, ośrodkiem pomocy społecznej lub Policją. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.

Osoba zaproszona na posiedzenie GKRPA przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest zazwyczaj na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania co do uzależnienia (są to lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, ze osoba nie jest uzależniona sprawa przez GKRPA jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu - sprawa kierowana jest do sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażane jest postępowanie opisane w punkcie 1. Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.

KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana najczęściej gdy:

  • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia podjęcia leczenia,
  • osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych,
  • biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTEPOWANIE SĄDOWE

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) może:

  • oddalić wniosek gdy stwierdzi że osoba nie jest uzależniona od alkoholu,
  • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki,
  • zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.

Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.