I. Informacje ogólne:

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

 

II. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, NIP:6331018818, REGON: 003459058, strona internetowa: www.gops.zebrzydowice.pl, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt pod numerami telefonów:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych: 32 4755118
 • Świadczenia Wychowawcze (500+) / Fundusz Alimentacyjny / Stypendia Szkolne/ Świadczenie Dobry start: : 324755130;
 • Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni): 32 4755128; 32 4755129; 32 4755132;
 • Dział Księgowości: 32 4755139;
 • Kierownik Ośrodka: 32 4755119.

 

 

III. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
  ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

 

IV. Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

 

V. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z instrukcją archiwalną;
 2. przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;
 3. do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

VI. Odbiorcy danych:

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG:

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 4. usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

 

VIII. Podstawa prawna przetwarzania danych:

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z n/w przepisów prawa:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o  swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustaw z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • aktów wykonawczych.

 

IX. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.