Zgodnie z art. 24 w/w  Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację małoletnich,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

 

Wniosek składany jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych.

Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Nie ma określonego wzoru wniosku o podjęcia działań wobec osoby nadyżywającej alkoholu. Wniosek może mieć charakter pisma wraz z opisem sytuacji

Ponadto wniosek o leczenie do Komisji mogą złożyć instytucje: Policja, ośrodek pomocy społecznej, kuratorzy sądowi i inne.

Gminna Komisja nie jest w żadnej mierze zobowiązania do rozpatrywania wniosków anonimowych.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnień do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów.

Wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice w zamkniętej kopercie z napisem „Wniosek do GKRPA”.