Punkt Informacyjno - Konsultacyjny działa w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4 Ustawy).

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy:

  • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • motywowanie osób z problemem alkoholowym do podejmowania terapii odwykowej,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych w sferze emocjonalnej i społecznej w codziennym życiu,
  • szerzenie oświaty z zakresu Uzależnień nie tylko od Alkoholu. 


W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym osoby zainteresowane są przyjmowane przez psychologa z dużym doświadczeniem, zapewniającego dyskrecję.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
ZAPRASZA

w każdy piątek w godzinach od 11:30 do 15:30 
Urząd Gminy Zebrzydowice 
ul. Ks. A. Janusza 6 
pokój nr 1 (biuro sołtysów)