Dodatek osłonowy:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku osłonowego.
 2. Część III wniosku - oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.
 3. Część IV - oświadczenie o gospodarstwie rolnym.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

 1. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
 2. Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe":

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. Oświadczenie ogólne.

Zasiłek rodzinny z dodatkami:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 2. załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 4. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 6. oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 7. oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 8. oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 9. Oświadczenie ogólne.

W przypadku gdy członek rodziny przebywa / pracuje za granicą do wniosku dołączyć należy dodatkową dokumentację:

 1. Oświadczenie na potrzeby koordynacji świadczeń.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków do otrzymania świadczenia.
 3. Druk zaświadczenia o dochodzie.
 4. Druk zaświadczenia o dochodzie - w przypadku wystąpienia zmian w odniesieniu do roku bazowego.

Świadczenie rodzicielskie "kosiniakowe".

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
 2. Oświadczenie ogólne.

Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu.
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.
 3. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych.

Zasiłek pielęgnacyjny:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
 2. Oświadczenie ogólne.

Fundusz Alimentacyjny:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, nnych niż dłużnik alimentacyjny;
 4. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 5. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 6. Oświadczenie ogólne.

 

Zebrzydowicki Bon Żłobkowy

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków do przyznania świadczenia.
 3. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu.
 4. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 5. oświadczenie o dochodach opodatkowanychryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 6. oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 7. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 8. Oświadczenie ogólne.

Świadczenie pielęgnacyjne:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 01-01-2024 r.
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.na zasadach obowiązujących do 31-12-2023 r.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;świadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 4. Oświadczenie ogólne.

Dodatki mieszkaniowe:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.
 3. Oświadczenie o powierzchni i wyposażeniu technicznym lokalu mieszkalnego.

Czyste powietrze

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochoduprzypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego