Świadczenie „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy” przysługuje rodzicom biologicznym, rodzicom adopcyjnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie przysługuje na dziecko objęte usługami żłobka lub klubu dziecięcego.

Warunkiem przyznania bonu jest:

 • zamieszkiwanie obydwojga rodziców na terenie gminy Zebrzydowice,
 • dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Zebrzydowice,
 • podejmowanie pracy zawodowej,
 • niekorzystanie z urlopu wychowawczego,
 • niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego.

 

Świadczenie przysługuje także rodzicom  nie zatrudnionym i nie wykonującym czynnej pracy zarobkowej z powodu:

 • choroby lub niepełnosprawności;
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym;
 • odbywania stażu dla osób bezrobotnych.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe w kwocie 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość świadczenia wynosi 200,00 zł – w przypadku klubu dziecięcego oraz 300,00 zł w przypadku żłobka.

Niezbędna dokumentacja.

 1. wniosek o ustalenie prawa do bonu żłobkowego;
 2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków do przyznania świadczenia;
 3. kopię umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy;
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu,
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859 i 1089),
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 6. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 7. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 8. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka bądz rodziny zastępczej;
 9. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biura nr 2 i 3 - parter urzędu gminy) oraz pod nr telefonu 32 4755118, 32 4755130