Logotyp programu senior pluslogotyp gminy zebrzydowice

 

W związku z realizacją zadania w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia ofert na zakup wraz z dostawą wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego na potrzebę organizacji Klubu Senior +.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ.

Formularz oferty cenowej do pobrania TUTAJ.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji opiekuna w miejscu zamieszkania. Pełna treść informacji o naborze do pobrania ponizej.

Informacja o naborze - opiekunka środowiskowa do pobrania.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekun(ka) w miejscu zamieszkania, w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Barbara Pytel z Kończyc Małych

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 01 lutego 2018r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu indywidualnych porad psychologicznych, w szczególności dla osób z rodzin dotkniętych problemem nadużywania alkoholu oraz przemocy publikujemy poniżej protokół z wyboru wykonawcy.

Protokół z wyboru wykonawcy do pobrania.

logotyp programu regionalnego FELogotyp UE EFS

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Psycholog w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Katarzyna Prządka z Cieszyna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z toczącym się naborem personelu zewnętrznego do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT; na wolne stanowisko w projekcie : Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu poradnictwa psychologicznego, w szczególności dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie. Szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać wykonawcy zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym, do pobrania poniżej.

Pobierz zapytanie ofertowe znak GOPS.271.1.2018

Pobierz formularz oferty cenowej do wypełnienia

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych w ramach prowadzonego postępowania  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Psychologa - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.

Pobierz oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.,

W związku z opublikowanymi zapytaniami ofertowymi GOPS.271.5.2017 oraz GOPS.271.6.2017 dotyczącymi wyłonienia wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poniżej znadują się - do pobrania - protokoły z wyboru wykonawcy.

GOPS.271.5.2017 - pobierz protokół

GOPS.271.6.2017 - pobierz protokół.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Asystenta(ki) Osobistego(ej) Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść ogłoszenia o naborze.

Pobierz treść oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym.