logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Psychologa - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.

Pobierz oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.,

W związku z opublikowanymi zapytaniami ofertowymi GOPS.271.5.2017 oraz GOPS.271.6.2017 dotyczącymi wyłonienia wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poniżej znadują się - do pobrania - protokoły z wyboru wykonawcy.

GOPS.271.5.2017 - pobierz protokół

GOPS.271.6.2017 - pobierz protokół.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Asystenta(ki) Osobistego(ej) Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść ogłoszenia o naborze.

Pobierz treść oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice..

Zapytanie ofertowe do pobrania.

Formularz oferty cenowej do pobrania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. :

1. chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania:

2.osoby dorosłej:

Do składania ofert na realizację zadania uprawnieni są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych: monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3 oraz kurs SEP G1 dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego - monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3.

Pełna treść zapytania cenowego - SEP G1.

Logotyp Program Regionalny FELogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego z bezpieczną wymiana butli LPG dla uczestników/czek projektu  pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z przeprowadzonym postępowanieniem mającym na celu wyłonienie wykonawcy usługi zleconej jaką jest przeprowadzenie treningu dla opiekunów osób zależnych w ramach projektu "Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” publikuje protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Protokół udzielenia zamówienia publicznego do pobrania.Protokół udzielenia zamówienia publicznego do pobrania.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o wydłużeniu terminu składania ofert na świadczenie usługi cateringowej, polegającej na zorganizowaniu przerwy kawowej dla  7 uczestników/czek projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie od października do listopada 2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego w informacji zamieszczonej dnia 15 września 2017 pn. zapytanie cenowe-organizacja przerwy kawowej.

logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług  społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na organizacji przerwy kawowej dla  uczestników/czek w/w projektu w lokalu wyznaczonym przez Zamawiającego.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.