logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza osoby fizyczne oraz firmy do składania ofert na przeprowadzenie treningu dla opiekunów osób zależnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znaleść można poniżej w zapytaniu ofertowym.

  1. Pobierz zapytanie ofertowe.
  2. Pobierz formularz oferty.
  3. Pobierz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  4. Pobierz oświadczenie o spełnianiu warunków wykluczenia.

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym mającym na celu wyłonienie wykonawcy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (oligofrenopedagog) wybrano ofertę Pani Joanny Pilch.

Poniżej, do pobrania protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

Pobierz protokół z rozeznanania cenowego.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursu monter instalacji LPG dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego - monter instalacji LPG do pobrania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje psychologa oraz oligofrenopedagoga do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone byłyby w miejscu zamieszkania osoby tj. w Zebrzydowicach.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych zapytaniach ofertowych.

Dodatkowo poniżej  publikujemy do pobrania druk oferty cenowej do wypełnienia przez potencjalnych wykonawców,

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wykonawcą zorganizowania i realizacji kursu operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli LPG zostaje FHU A priori z Jastrzębia Zdroju, natomiast zapytanie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu monter instalacji LPG zostaje unieważnione. Kursy prowadzonone są w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły rozeznań cenowych do pobrania:

1. Notatka z wyłonienia wykonawcy - operator wózka widłowego z bezpieczna wymianą butli LPG

2. Unieważnienie - monter instalacji LPG

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Opiekun w miejscu zamieszkania  w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (ul. ks. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice) informuje, iż po przeprowadzeniu oceny kandydatek w zakresie predyspozycji i umiejętności oraz posiadanej wiedzy, dokonano wyboru:

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z toczącym się naborem personelu do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekunka(ka) w miejscu zamieszkania, w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowane zostały:

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych - monter instalacji LPG oraz operator wózka widłowego z bezpieczną wymianą bulti LPG dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do w/w projektu na wolne stanowiska: Opiekun(ka) w miejscu zamieszkania i zaprasza do składania ofert.

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z toczącym się naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekunka(ka) w miejscu zamieszkania, w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z realizacja projektu „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach publikuje protokół udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu, dowozie i podawaniu

logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

W związku z realizacja projektu „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług  społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na  świadczenie usługi restauracyjnej, polegającej na przygotowaniu, dowozie i podawaniu obiadów dla