Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

  • Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

lub / oraz

Powatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Z uwagi na ograniczone środki, dofinansowania nie otrzymają mieszkańcy domów pomocy społecznej a w przypadku dużej ilości wniosków również te osoby, które otrzymały dofinansowanie w roku poprzednim.

Wnioski w ramach powyższego zadania można składać od 15 do 26 marca 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi po zakończeniu naboru.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że wypłata świadczeń zaplanowana na dzień 23-12-2020r. zrealizowana zostanie w dniu 22-12-2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usług  opiekuńczych  dla  osób  starszych  lub  niepełnosprawnych,  którym  w  ramach decyzji administracyjnej przyznano w.w usługi – w ich miejscu zamieszkania (umowa zlecenie).

Usługi  obejmują  w  szczególności  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  zapewnienie  kontaktów  z otoczeniem.

Dokładny  termin  realizacji  usług  opiekuńczych  oraz  ich  zakres  zostanie  każdorazowo  określony  w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.

1.    Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.132.42.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
2.    Termin konsultacji:
Dzień 16 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
3.    Forma konsultacji:
Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚ i GW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W gminie Zebrzydowice zaświadczenia są wydawane przez ośrodek pomocy społecznej.

Złożenie do WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Mając na uwadze §  11a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758 ze zm.) informujemy, że świetlica środowiskowa w Kaczycach (ul. Morcinka 17C) , do odwołania realizować będzie swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość.