Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.47.10.2022 z dnia 2 marca 2022r. roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam pełnoletnich mieszkańcow Gminy Zebrzydowice do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie uchwalenia Programu świadczenia usług teleopiekuńczych pn. ”Teleopieka w Gminie Zebrzydowice”.

Termin konsultacji:

Dzień 2 marca 2022r.wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 11 marca 2022r. jako dzień ich zakończenia.

Forma konsultacji:
Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, a także osobiście w siedzibie GOPS w Zebrzydowicach.

flaga panstwa UkrainaAKTUALIZACJA.

Gmina Zebrzydowice oraz Polski Czerwony Krzyż  i GOK Zebrzydowice zapraszają do dołączenia do zbiórki na rzecz Ukrainy.

Co zbieramy?

Artykuły spożywcze z dłuższym terminem do spożycia, odzież, środki czystości

Gdzie i o której można oddać dary:

 • GOK Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 21, tel 32 4693 334
 • Świetlica Kaczyce Dom Ludowy Kaczyce, ul. Ludowa 10 tel. 324693893
 • Świetlica Marklowice Górne (OSP), ul. Szkolna 10 tel. 324692907
 • Świetlica Kończyce Małe zamek Kończyce Małe, ul. Staropolska 5 tel. 324693288

W godzinach od 9.00 do 12.00 natomiast w Kaczycach w godzinach od 12.00 do 18.00.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi podwyższonej kwoty dodatku osłonowego, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) informujemy, że składając wniosek o ustalenie prawa do podwyższonej kwoty dodatku osłonowego, żródło ogrzewania winno już być wpisane do CEEB. Fakt ten, pod odpowiedzialnością karną, potwierdza wnioskodawca we wniosku o przyznanie świadczenia, na dzień jego złożenia.

Jednocześnie informujemy, że aktualnie w sejmie procedowana jest ustawa zmieniająca ustawę o dodatku osłonowym, która pozwoli uzyskać wyższą kwotę dodatku osłonowego na podstawie samej czynności złożenia wniosku o wpis do CEEB.

Ponadto informujemy, że ostatnim możliwym terminem na złożenie wniosku o przyznanie dodatku osłonowego jest 31 października 2022r.

 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wielosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Kto otrzyma świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką dziecka,
 • jesteś ojcem dziecka,
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuję, iż zgodnie z wymogami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych począwszy od roki 2022, wniosk dotyczące dofinansowania:

 1. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (termin naboru od 01.01.2022 r.);
 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych (termin naboru od 01.01.2022r.);
 3. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (termin naboru po ogłoszeniu przez PCPR);
 4. w ramach programu „Aktywny samorząd” (termin naboru od 01.03.2022r.)

będą przyjmowane elektronicznie poprzez platformę: System Obsługi Wsparcia (SOW).

Od 1 stycznia 2022r. zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodwe wynosić będzie 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600,00 zł.

Maksymalna kwota zasilku stałego wynosić będzie 719,00 zł, natomiast ryczałtowa kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345,00 zł.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o nowe świadczenie jakim jest dodatek osłonowy informujemy, że ustawa o dodatku osłonowym aktualnie znajduje się w toku procesu legislacyjnego, zatem w chwili obecnej nie ma możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia.

Jak wynika z projektu ustawy świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwoty, o których mowa powyżej świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie: