Uprzejmie informujemy, że do 30 czerwca 2024 wydłużono możliwość ubiegania się refundacje podatku VAT za paliwa gazowe w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania  urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (ZONE):

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych jest zależna od kryterium dochodowego, które wynosi:

  • 2.100 zł  dla gospodarstw jednoosobowych,
  • 1.500 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość osiągniętego dochodu dotyczy roku 2022.

Refundacja VAT przysługuje w wysokości kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Uzyskanie refundacji VAT nastąpi na wniosek odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Spolecznej w Zebrzydowicach (parter urzędu gminy) biuro nr 2 i 3. w godzinach pracy ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Wnioski o wypłatę świadczenia do pobrania TUTAJ.

Uwaga: rodzaj wniosku (2023 lub 2024) uzależniony jest od okresu wskazanego na fakturze, w którym nastąpiło zużycie paliwa gazowego.