Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wnioski o dofinansowanie powyższego zadania można składać w termienie od 12 do 23 kwietnia 2021r. Za datę złożeznia wniosku uważa się datę wpływu dokumentacji do Centrum.

Ponadto Rada Powiatu Cieszyńskiego w dniu 23 lutego 2021r. podjęła uchwalę Nr XXVI/231/21 w sprawie określeinia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021, w której określono, iż dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku 2021 nie otrzymają osoby, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej.

W przypadku niewystarczającej wysokości środków PFRON, dofinansowania nie otrzymają również osoby dorosłe, które w roku ubieglym tj. 2020 otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie.

Zasady realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioski dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl/turnusy-rehabilitacyjne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 4777115.

Poland Business Run 2021 logoFundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

Fundacja Poland Business Run pomaga osobom po amputacjach i z dysfunkcjami narządów ruchu. Bieg Poland Business Run jest flagowym wydarzeniem organizacji, które co roku gromadzi tysiące biegaczy z setek firm gotowych pomagać potrzebującym. W 2020 roku ze względu na pandemię bieg odbył się w formule wirtualnej. W ten sposób pracownicy firm z całego świata pomogli 71 beneficjentom.

Od 1 marca 2021 roku kolejne osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą zgłaszać się do Fundacji Poland Business Run, by dołączyć do grona beneficjentów tegorocznego biegu. Forma wsparcia zależy od indywidualnej sytuacji każdej osoby, a jego wysokość wynosi maksymalnie 50 tys. zł, które można przeznaczyć na dofinansowanie do zakupu protez, sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego, albo 5 tys. zł w przypadku rehabilitacji, nauki chodu, specjalistycznych, konsultacji medycznych i pomocy psychologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

  • Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

lub / oraz

Powatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Z uwagi na ograniczone środki, dofinansowania nie otrzymają mieszkańcy domów pomocy społecznej a w przypadku dużej ilości wniosków również te osoby, które otrzymały dofinansowanie w roku poprzednim.

Wnioski w ramach powyższego zadania można składać od 15 do 26 marca 2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, natomiast ich rozpatrzenie nastąpi po zakończeniu naboru.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w Powiecie Cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że wypłata świadczeń zaplanowana na dzień 23-12-2020r. zrealizowana zostanie w dniu 22-12-2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usług  opiekuńczych  dla  osób  starszych  lub  niepełnosprawnych,  którym  w  ramach decyzji administracyjnej przyznano w.w usługi – w ich miejscu zamieszkania (umowa zlecenie).

Usługi  obejmują  w  szczególności  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  zapewnienie  kontaktów  z otoczeniem.

Dokładny  termin  realizacji  usług  opiekuńczych  oraz  ich  zakres  zostanie  każdorazowo  określony  w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.

1.    Przedmiot konsultacji:
Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.132.42.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
2.    Termin konsultacji:
Dzień 16 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
3.    Forma konsultacji:
Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.