logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w pratnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pelna treść zapytania cenowego do pobrania.

logo FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o unieważnieniu zapytania cenowego GOPS.271.EFS.8.N.2016 dotyczącego pełnienia funkcji animatora aktywnej integracji w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Unieważnienie następuje, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą GOPS w Zebrzydowicach zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji animatora aktywnej integracji w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna treść zapytania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach infromuje, iż wykonawcą kursu: prawo jazdy kat. B zostaje Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 8, Jarząbkowice. Kurs prawo jazdy kat. B realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń edukacyjnych - prawo jazdy kat. B oraz obsługa wózka widłowego z bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w pratnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pelna treść zapytań cenowych:

 

Prawo jazdy kat. B - zapytanie cenowe do pobrania.

Obsluga wózka jezdniowego z bezpieczna wymianą butli gazowych - zapytanie cenowe do pobrania.

 

logo FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidulanych konsultacji z trenerem/doradcą zawodowym w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Powiat cieszyński/PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz innymi gminami powiatu.

Treść zapytania do pobrania TUTAJ.

W związku z udzielonymi zapytaniami ofertowymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, w wyniku przeprowadzonych postępowań wyłonieni zostali wykonawcy następujących usług:

  • poradnictwo prawne,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pełnienie funckji Animatora Partnerstw,
  • pełnienie funkcji Animatora Aktywnej Integracji,

w ramach realizowanego projektu pozakonkursowego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzdowicach oraz innymi gminami powiatu cieszńskiego.

W związku z zapytaniem ofertowym znak GOPS.271.3.2015 dotyczącym świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, informujemy, że realizacja w.w zadania powierzona została firmie EduTherapy Karina Wawro.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalny rgb 1logo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji animatora partnerstwa oraz animatora aktywnej integracji w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Animator Partnerstwa - treść zapytania cenowego do pobrania.

Animator Aktywnej Integracji - treść zapytania cenowego do pobrania.

logo FE Program Regionalny logo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert w zakresie prowadzenia porad prawnych oraz porad psychologicznych w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Poniżej szczegóły dotyczące zapytania:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice.

Poniżej znajduje się pełna treść zapytania ofertowego:

GOPS.271.3.2015

Zebrzydowice, 09-12-2015r.

logotyp KŁ Narodowa Strategia Spójności

logo UE Fundusz Społeczny

 

 

 

Wykonawcą zobowiązanym do zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu "Pomoc kuchenna" w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy siebie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostajeWykonawcą zobowiązanym do zorganizowania oraz przeprowadzenia kursu "Pomoc kuchenna" w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy siebie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostaje
FHU A priori.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego do pobrania.