Przyjmuje różną formę, dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. To agresja, bicie, szturchanie, popychanie, ale także krzyk, kontrola, zakazy, karanie, odcinanie od pieniędzy, wymuszanie stosunku seksualnego, zazdrość, to zaniedbanie podstawowych potrzeb dzieci, ale i osób starszych, chorych. Przemoc zawsze boli.

- Można to zmienić, można to zakończyć. Pomagamy w tym, jesteśmy wyjątkowym miejscem na mapie województwa śląskiego - prowadzimy Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – mówi Anna Kot, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej “Być Razem” w Cieszynie. Pobyt u nas daje czas, by dojść do siebie, pomyśleć, co można zmienić
i uwierzyć, że jest ot możliwe. Tu także wspieramy dążenie do samodzielności – dodaje Anna Kot.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ofiarami przemocy w rodzinie mogą być współmałżonkowie – partnerzy w związkach nieformalnych – dzieci – osoby starsze – osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty o ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A". Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wypełniona "Niebieska Karta - A" przekazywana jest przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.

Podstawowym celem postępowania karnego jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej oraz ochrona interesów pokrzywdzonego.

Postępowanie karne prowadzone jest:

  • przez Policję lub prokuratora -postępowanie przygotowawcze,
  • w przypadku wniesienia do sądu aktu oskarżenia - przez sąd - postępowania rozpoznawcze,
  • po wydaniu wyroku - także przed sądem - postępowanie wykonawcze.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Hostelu "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" działa telefon zaufania. Dyżur przy telefonie pełnią przeszkoleni specjaliści, którzy mają doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych, w szczególności:

Centrum Edukacji Socjalnej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem" zaprasza osoby, które kiedykolwiek dopuściły się przemocy wobec bliskiej osoby do udziału w programie edukacyjno-korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie.

W ramach programu odbędą się 24 dwugodzinne spotkania grupowe, będzie także możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, psychoterapeutą.

Tematy spotkań, będą obejmowały: