Przyjmuje różną formę, dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn. To agresja, bicie, szturchanie, popychanie, ale także krzyk, kontrola, zakazy, karanie, odcinanie od pieniędzy, wymuszanie stosunku seksualnego, zazdrość, to zaniedbanie podstawowych potrzeb dzieci, ale i osób starszych, chorych. Przemoc zawsze boli.

- Można to zmienić, można to zakończyć. Pomagamy w tym, jesteśmy wyjątkowym miejscem na mapie województwa śląskiego - prowadzimy Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – mówi Anna Kot, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej “Być Razem” w Cieszynie. Pobyt u nas daje czas, by dojść do siebie, pomyśleć, co można zmienić
i uwierzyć, że jest ot możliwe. Tu także wspieramy dążenie do samodzielności – dodaje Anna Kot.

Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc prowadzone są w celu zmiany wzorców zachowań.

Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego są osoby stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się dobrowolnie lub kierowane przez podmioty i instytucje, np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.

Odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego mogą być również osoby, które wcześniej ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, czego efektem może być utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego obejmuje rekrutację oraz spotkania w formie działań psychologicznych i/lub terapeutycznych.

Zajęcia wchodzące w skład programu będą miały charakter indywidualny i będą obejmować minimum 10 godzin na każdego uczestnika.

Przemoc domowa należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osobami doznającymi przemocy domowej mogą być:

 1. małżonkowie, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. osoba pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 5. osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 6. osoba wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 7. osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletni.

Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty o ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A". Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wypełniona "Niebieska Karta - A" przekazywana jest przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.

Podstawowym celem postępowania karnego jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej oraz ochrona interesów pokrzywdzonego.

Postępowanie karne prowadzone jest:

 • przez Policję lub prokuratora -postępowanie przygotowawcze,
 • w przypadku wniesienia do sądu aktu oskarżenia - przez sąd - postępowania rozpoznawcze,
 • po wydaniu wyroku - także przed sądem - postępowanie wykonawcze.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Hostelu "Przeciw Przemocy - Wyrównać Szanse" działa telefon zaufania. Dyżur przy telefonie pełnią przeszkoleni specjaliści, którzy mają doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym sytuacji kryzysowych, w szczególności:

Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Cieszyński.

Opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Cieszyński.

Program skierowany jest do osób, które użyły lub używają przemocy wobec osób najbliższych i jednocześnie są: