Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty o ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A". Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Wypełniona "Niebieska Karta - A" przekazywana jest przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy.

 

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej utworzonej w ramach zespołu. Niestawiennictwo na posiedzeniu nie wstrzymuje dalszych prac zespołu lub grupy. Dokonywana jest analiza sytuacji rodziny i wypełniony zostaje formularz "Niebieska Karta - C".

Podstawowym zadaniem zespołu lub grupy jest opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą i jej rodziny.

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Sporządzana jest "Niebieska Karta - D".

Spotkania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to, że osoba doznająca przemocy w rodzinie podczas swojej wizyty z przedstawicelami zespołu lub grupy nie spotka tam osoby stosującej przemoc.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu zespół lub grupa robocza kierują tą osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Procedura "Niebieskie Karty" przeprowadzana jest niezależnie od innych rodzajów postępowań, w szczególności postepowania karnego, rodzinnego lub cywilnego.

W przypadki stwierdzenia popełnienia przestępstwa, przedstawiciele realizujący procedurę "Niebieskie Karty" informują o tym fakcie organy ścigania.

Zakończenie procedury następuje w przypadku:

  1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
  2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.