Przemoc domowa należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Osobami doznającymi przemocy domowej mogą być:

 1. małżonkowie, także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 2. wstępni i zstępni oraz ich małżonkowie,
 3. rodzeństwo oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
 4. osoba pozostającą w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
 5. osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 6. osoba wspólnie zamieszkującą i gospodarującą oraz jej wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich małżonkowie,
 7. osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
 8. małoletni.

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony w.w. osób, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Sprawca przemocy gdy czuje się bezkarny, prawdopodobnie nie zmieni się, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice. Następnym razem może być znacznie gorzej.

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich

Poniżej podajemy Ci nazwy instytucji i organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – pomaga w sprawach socjalnych, bytowych, możesz skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego – tel. 32 4755132 / 32 4755129,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie – pomoga w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udziela informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości – tel. 33 4777117,
 • Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie – zapewnia schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, udziela pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracowuje plan pomocy, oraz udziela specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także – tel. 33 8512929.
 • Policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej – tel. 47 8573930,
 • Sąd Rejonowy w Cieszynie – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci, czy też wniosek o nakazanie opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy – tel. 33 4794611,
 • Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 116 - 123 lub 22 - 668 - 70 - 00
 • Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

Na skutek wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.

Zawsze możesz wzywać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.