Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora” w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji założeń rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane od koordynatora w/w programu tj. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Sprawozdawczej (CAS).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
  • działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust.1 lit. d RODO;
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art.6 ust.1 lit. e RODO;
 5. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych  zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązków po stronie Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z udzielaniem pomocy w przedmiocie wystąpienia stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, tym samym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
  • działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust.1 lit. d RODO,
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora  art.6 ust.1 lit. e RODO;
  • wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej art. 9 ust. 2 lit. b RODO
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 5. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych  zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2.  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz z przepisów w prawie krajowym tj:
  • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.
 4.  Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 7. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązków po stronie Administratora.
 8. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy, a następnie będą archiwizowane po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019r. natomiast od 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej w  siedzibie ośrodka (biuro nr 2 lub 3 - parter budynku urzędu gminy).


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Logotyp programu rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+  można składać w formie elektronicznej począwszy od dnia 1 lipca 2019r.W przypadku składania wniosku na pierwsze / jedyne dziecko w rodzinie należy mieć na uwadze, że wyłącznie wnioski złożone do ostatniego dnia września 2019r. gwarantują  rodzicom, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. 

 

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym dotyczącym doposażenia Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

W ślad za pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przekazujemy poniżej dane kontaktowe do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym prowadzone są sprawy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352, 32 606 3354, 32 606 3355, 32 606 3357, 32 606 3358, 32 606 3359, 32 606 3361, 32 606 3362, 32 606 3363.

Uprzejmie informujemy, iż informacje o przyznaniu świadczenia dobry start przekazywane będą do wnioskodawców drogą mailową. Ponadto postępowanie o ustalenie prawa do w.w świadczenia nie wiąże się również z odpłatnościami np. w postaci opłaty skarbowej.

W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informacje te wysyłane będą z adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja przekazywana będzie jako załącznik do wiadomości w postaci pliku PDF. 

Przekazywana drogą elektroniczną korespondencja w sprawie w.w świadczenia nie będzie zawierała żadnych linków (hiperłączy) czy też narzucała inne działania niezbędne do przeprowadzenia przez wnioskodawcę (podania swoich danych w tym  ew. loginów, wysłanie smsa, opłacenie opłaty skarbowej itd.) .

W przypadku otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia z innych adresów, niż te podane powyższej, bądź w przypadku gdy z treści wiadomości wynika konieczność podjęcia dodatkowych czynności (kliknięcię linku, podanie danych, wysłanie smsa, wpłata opłaty skarbowej na wskazany w wiadomości rachunek bankowy itd. ) prosimy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować żadnych działań poza poinformowaniem tutejszego ośrodka pod nr telefonu 324755119 lub 32 4755130.