Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019r. natomiast od 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej w  siedzibie ośrodka (biuro nr 2 lub 3 - parter budynku urzędu gminy).


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Logotyp 500+

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+  można składać w formie elektronicznej począwszy od dnia 1 lipca 2019r.W przypadku składania wniosku na pierwsze / jedyne dziecko w rodzinie należy mieć na uwadze, że wyłącznie wnioski złożone do ostatniego dnia września 2019r. gwarantują  rodzicom, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. 

 

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

EFS kolor poziom

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym dotyczącym doposażenia Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

W ślad za pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przekazujemy poniżej dane kontaktowe do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym prowadzone są sprawy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352, 32 606 3354, 32 606 3355, 32 606 3357, 32 606 3358, 32 606 3359, 32 606 3361, 32 606 3362, 32 606 3363.

I. Informacje ogólne:

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.