Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dokonano zmiany ustawy o dodatku osłonowym polegającym na tym, że o przyznanie dodatku mozna ubiegać się również w roku 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochoduw roku 2022  nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobom o których mowa powyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę kryteriów dochodowych, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczneog informuje, że od 1 czerwca 2023 r. zmianie ulegają zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami / rentami rolniczymi.

Od 1 czerwca 2023r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach / rencistach uprawnionych do emerytur / rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą / rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po w.w. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu profilu PUE ZUS.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy:

 1. przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
 2. może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych na wstępie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym - 40%,
 2. wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35m2- dla 1 osoby,
 2. 40m2- dla 2 osób,
 3. 45m2- dla 3 osób,
 4. 55m2- dla 4 osób,
 5. 65m2- dla 5 osób,
 6. 70m2- dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • pojedyncze pliki nie są dostepne cyfrowo (skany dokumentów).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Kroczek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324755119. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach mieści się na parterze budynku przy ul. Ks. A. Janusza 6 w Zebrzydowicach. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej bezpośrednio z terenu parkingu na parter budynku. Wejście boczne usytuowane jest od strony północno-zachodniej dostępne bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe posiadają szerokość zapewniającą swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Zarówno wejście główne, jak i wejście boczne dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Nad drzwiami wejściowymi nie ma urządzeń dźwiękowo naprowadzających osoby niewidome.

Hole wejściowe prowadzące do korytarza głównego oraz korytarz posiadają szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z korytarza dostępna jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Korytarz nie posiada urządzeń dźwiękowych do naprowadzania osób niewidomych.

Ze względu na fakt, że korytarz jest  na jednakowym poziomie, nie zastosowano  pochylnii ani platformy.

Parkingi wokół budynku, zarówno od strony wejścia głównego, jak i bocznego są wyposażone w stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane kolorem niebieskim oraz znakami pionowymi D-18 i T-29.

Wejścia do budynku nie posiadają informacji o możliwości wstępu z psem asystującym ani też o uzasadnionych ograniczeniach. Osoby korzystające z pomocy psa-przewodnika, mają zapewniony dostęp do Urzędu na podstawie przepisów art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.).

GOPS nie posiada tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Panią/Pana dobrowolnie np. nr telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji z Administratorem;
  • wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy  art. 6 ust. 1 lit.  b RODO;
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z  przepisu prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na RODO w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi  odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

  Na gruncie prawa krajowego, podstawą prawną przetwarzania może stanowić:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 5. Administrator może, w oparciu o przepisy prawa, przetwarzać również dane osobowe Pani/Pana dzieci w przypadku, kiedy będzie Pani/Pan korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa  (np. korzystanie z ZFŚS).
 6. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w procesie ich przetwarzania. W poufności oraz w tajemnicy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie zatrudnienia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych, których udostępnienie jest wymogiem ustawowym lub umownym spowoduje brak możliwości nawiązania stosunku pracy.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji     w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; co do danych osobowych , których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pan/Pani zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi schronienia w noclegownia dla osób bezdomnych posiadających ostatni adres zameldowania na pobyt staly na terenie gminy Zebrzydowice.

Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją dla Wykonawcy znajduje się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - usługa schronienia - noclegownia.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcow.
 3. Oświadczenie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z realizacją rządowego programu „Wspieraj Seniora” w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji założeń rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane od koordynatora w/w programu tj. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Sprawozdawczej (CAS).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
  • działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust.1 lit. d RODO;
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art.6 ust.1 lit. e RODO;
 5. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych  zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązków po stronie Administratora.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18 ; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z udzielaniem pomocy w przedmiocie wystąpienia stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, tym samym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
  • działanie niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust.1 lit. d RODO,
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora  art.6 ust.1 lit. e RODO;
  • wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej art. 9 ust. 2 lit. b RODO
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 5. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych  zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.