Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019r. natomiast od 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej w  siedzibie ośrodka (biuro nr 2 lub 3 - parter budynku urzędu gminy).


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).


Logotyp programu rodzina 500+

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+  można składać w formie elektronicznej począwszy od dnia 1 lipca 2019r.W przypadku składania wniosku na pierwsze / jedyne dziecko w rodzinie należy mieć na uwadze, że wyłącznie wnioski złożone do ostatniego dnia września 2019r. gwarantują  rodzicom, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. 

 

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Logotypy EFS EU

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym dotyczącym doposażenia Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach poniżej publikujemy protokół z wyboru Wykonawcy.

Protokół z rozeznania cenowego do pobrania.

W ślad za pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przekazujemy poniżej dane kontaktowe do Oddziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym prowadzone są sprawy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Obsługa klientów:

Kontakt osobisty w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwy w pokoju 4.06, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek  w godzinach od 8:30 do 14:30;

Obsługa telefoniczna odbywa się w dniach: Poniedziałek, Czwartek, Piątek w godzinach od 8:00 do 10:00 pod numerami telefonów:

32 606 3351, 32 606 3352, 32 606 3354, 32 606 3355, 32 606 3357, 32 606 3358, 32 606 3359, 32 606 3361, 32 606 3362, 32 606 3363.

Uprzejmie informujemy, iż informacje o przyznaniu świadczenia dobry start przekazywane będą do wnioskodawców drogą mailową. Ponadto postępowanie o ustalenie prawa do w.w świadczenia nie wiąże się również z odpłatnościami np. w postaci opłaty skarbowej.

W przypadku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informacje te wysyłane będą z adresów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacja przekazywana będzie jako załącznik do wiadomości w postaci pliku PDF. 

Przekazywana drogą elektroniczną korespondencja w sprawie w.w świadczenia nie będzie zawierała żadnych linków (hiperłączy) czy też narzucała inne działania niezbędne do przeprowadzenia przez wnioskodawcę (podania swoich danych w tym  ew. loginów, wysłanie smsa, opłacenie opłaty skarbowej itd.) .

W przypadku otrzymania informacji o przyznaniu świadczenia z innych adresów, niż te podane powyższej, bądź w przypadku gdy z treści wiadomości wynika konieczność podjęcia dodatkowych czynności (kliknięcię linku, podanie danych, wysłanie smsa, wpłata opłaty skarbowej na wskazany w wiadomości rachunek bankowy itd. ) prosimy zachować szczególną ostrożność i nie podejmować żadnych działań poza poinformowaniem tutejszego ośrodka pod nr telefonu 324755119 lub 32 4755130.

I. Informacje ogólne:

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych;
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własności właścicielom lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 1. 35m2- dla 1 osoby,
 2. 40m2- dla 2 osób,
 3. 45m2- dla 3 osób,
 4. 55m2- dla 4 osób,
 5. 65m2- dla 5 osób,
 6. 70m2- dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.

Wymagane dokumenty

 1. zaświadczenia o dochodach osób pracujących otrzymanych w trzech ostatnich miesiącach (ubruttowienie – ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe – koszty uzyskania);
 2. wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku z adnotacją o występujących zaległościach w opłatach od kiedy i w jakiej wysokości;
 3. oświadczenie o stanie majątkowym;
 4. deklaracja o wysokości dochodów;
 5. decyzja z renty – emerytury + 3 ostatnie odcinki;
 6. wyrok zasądzający alimenty- odcinki (dotyczy osób otrzymujących alimenty);
 7. aneks do czynszu;
 8. dokumenty tożsamości wszystkich pełnoletnich osób wymienionych we wniosku;
 9. osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 10. jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej .

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.

Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.

Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.