Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dokonano zmiany ustawy o dodatku osłonowym polegającym na tym, że o przyznanie dodatku mozna ubiegać się również w roku 2024r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochoduw roku 2022  nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  2. osobom o których mowa powyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę kryteriów dochodowych, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w wysokości:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego składa się w terminie do 30 kwietnia 2024r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biura nr 2 i 3 - parter urzędu gminy).

Formularze wniosków o przyznanie prawa do dodatku osłonowego do pobrania TUTAJ.