Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuję o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko animatora lokalnego zatrudnionego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ostateczny termin składania dokumentów wyznaczony został na dzień 17.08.2012r.

Pełna treść zaproszenia do składania ofert - Animator lokalny.