Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenia w wymiarze 40h miesięcznie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w charakterze animatora lokalnego.

Preferowane cechy osobowości:

 • kreatywność, umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • realizacja działań o charakterze środowiskowym,
 • pobudzanie społeczności lokalnej do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania wspólnych problemów,
 • prowadzenie warsztatów integracyjno-artystycznych,
 • organizacja spotkań, debat, wyjazdów integracyjnych o charakterze kulturalno-turystyczno-edukacyjnym.

Miejsce składania dokumentów: dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, pok. nr 4 (parter Urzędu Gminy Zebrzydowice) z dopiskiem „Oferta na realizację zlecenia Animator lokalny.”

Termin realizacji zlecenia: sierpień 2012r. do grudzień 2013r.

Termin składania dokumentów: do 08.08.2012r. do godz. 15.30.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810