Mając na uwadze fakt, iż w postępowaniu ofertowym znak GOPS.271.2.2019  dotyczącym świadczenia usługi schronienia w noclegowni Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza ponownie  potencjalnych wykonawców do składania ofert na realizację usługi schronienia w noclegowi na świadczenie przedmiotowej usługi.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

  1. Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.
  2. Pobierz formularz oferty cenowej.
  3. Pobierz formularz oświadczenia wykonawcy.