logotyp Programu Regionalnego FELogotyp UE EFS

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekun(ka) w miejscu zamieszkania,  w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Barbara Chodura z Kończyc Małych .Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.