Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, nr tel. 32 475 51 18  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Panią/Pana dobrowolnie np. nr telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji z Administratorem;
  • wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy  art. 6 ust. 1 lit.  b RODO;
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z  przepisu prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na RODO w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi  odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

  Na gruncie prawa krajowego, podstawą prawną przetwarzania może stanowić:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 5. Administrator może, w oparciu o przepisy prawa, przetwarzać również dane osobowe Pani/Pana dzieci w przypadku, kiedy będzie Pani/Pan korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa  (np. korzystanie z ZFŚS).
 6. Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w procesie ich przetwarzania. W poufności oraz w tajemnicy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie zatrudnienia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych, których udostępnienie jest wymogiem ustawowym lub umownym spowoduje brak możliwości nawiązania stosunku pracy.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji     w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; co do danych osobowych , których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pan/Pani zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.