logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o częściowym wznowieniu realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju wszystkie działania realizowane w ramach projektu zostały zawieszone począwszy od 12-03-2020r.

Z dniem 06-07-2020r. częściowo wznowiliśmy działalność Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach (KIS) poprzez realizację w siedzibie KIS  certyfikowanych kursów i szkoleń zawodowych dla naszych uczestników i uczestniczek projektu. Certyfikacja kursów oznacza, że każdy kurs zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez specjalnie powołaną w tym celu zewnętrzna komisję egzaminacyjną. Pozytywny wynik egzaminu będzie równoznaczny z uzyskaniem przez kursantów kwalifikacji zawodowych

.   
 
Obecnie w siedzibie KIS realizowane są dwa kursy: Krój i szycie oraz Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Kursy te odbywają się w reżimie sanitarnym rekomendowanym dla działalności placówek tego typu.

Ponadto na sierpień br. planujemy realizację kolejnych kursów: Obsługa wózków widłowych, Prawo jazdy kat. B oraz Konsultant ślubny.

Wybór rodzaju kursu dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu został poprzedzony indywidualnymi konsultacjami z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, które odbyły się w lutym br. Konsultacje te miały na celu m.in. diagnozę sytuacji zawodowej, ustalenie predyspozycji zawodowych, ustalenie uwarunkowań zdrowotnych i społecznych, określenie kierunków rozwoju każdego uczestnika i uczestniczki projektu. W wyniku odbytych konsultacji powstał dokument – Indywidualna Ścieżka Reintegracji Zawodowej i Edukacyjnej - kierujący każdą z w/w osób na właściwy dla niej kurs zawodowy.

Mamy nadzieję, że wkrótce wznowimy realizację wszystkich działań projektowych, do udziału w których już teraz wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !