logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263 670,00 zł dofinansowania z UE. Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw. obszar rewitalizacji. Stanowi on teren wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment ulic Otrębowskiej, Stalmacha i Słonecznej w Kaczycach.

Klub Integracji Społecznej

Projekt w marcu br. został zarejestrowany jako Klub Integracji Społecznej, a jego siedzibą jest jeden z lokali budynku socjalnego Gminy Zebrzydowice w Kaczycach przy ul. Morcinka 15. Pomieszczenie to zostało wyremontowane oraz doposażone w niezbędne umeblowanie, stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W lokalu tym planuje się realizację większości przewidzianych w projekcie form wsparcia. Lokal ten znajduje się na parterze budynku i jest pozbawiony barier architektonicznych.

Obecnie w ramach KIS realizowane są takie udziałania jak:

 • Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe – w każdy poniedziałek od 10.00 do 14.00;
 • Poradnictwo prawne indywidualne i grupowe – w każdy czwartek od 8.00 do 12.00;
 • Klub Kobiet Zaradnych – grupa samopomocowa dla kobiet mająca charakter grupy wspierającej i motywującej, skierowana głównie do kobiet samotnie wychowujących dzieci, wielodzietnych oraz doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( w każdy czwartek od 15.00 do 19.00)
 • warsztaty integracyjno-rękodzielnicze zajęcia z zakresu rękodzieła, skierowane do wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami rękodzieła w miłej, przyjaznej  atmosferze ( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00). Ze względu na fakt, iż zajęcia te cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców tego obszaru,  postanowiliśmy uruchomić dodatkową grupę skierowaną wyłącznie dla Seniorów (osoby w wieku 60 +) zamieszkałych na obszarze rewitalizacji ( w każdą środę w godz. od 15.00 do 19.00) . Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!
 • imprezy aktywizująco - integracyjne – na które zapraszane są znane i ciekawe osoby z naszego regionu, zgodnie z zainteresowaniami naszych uczestników/ek projektu. W kwietniu br. gościliśmy Panią dietetyk, a na 30.05.2019r. na godz. 15.00 zaplanowaliśmy spotkanie ze znaną wizażystką Panią Bernadetą Weber.

 W tym roku planujemy rozpocząć także realizację:

 • Klubu ekologiczny malucha – zajęcia dla dzieci, mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukacja ekologiczna w formie zabawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla,
 • warsztatów arteterapeutycznych dla kobiet, skierowane do kobiet z problemem przemocy i alkoholizmu w rodzinie, prowadzone przez dyplomowanego arteterapeutę. Celem warsztatów jest oddziaływanie na uczestniczki za pomocą różnych technik arteterapeutycznych, w tym w szczególności ekspresji plastycznej, a dzięki temu uzyskanie wglądu we własne emocje , wzmocnienie poczucia własnej wartości, samorozwój.
 • Szkoły dla Rodziców – 40 – godzinny kurs, którego celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie w sprawach wychowawczych, nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń
 • wyjść o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert),
 • wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych ( poznawanie regionu)
 • spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji takich jak np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, Przychodnia Rejonowa. Celem tych spotkań jest rozmowa z mieszkańcami osiedla na temat ich potrzeb i problemów oraz możliwości ich rozwiązania. W tym celu planujemy zawrzeć Lokalne Partnerstwo m.in. z wymienionymi instytucjami.

Projekt skierowany jest do całej lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji, a w szczególności do osób:

 • bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • kobiet samotnie wychowujących dziecko, wielodzietnych, doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy i współuzależnienia w rodzinie.

Informujemy, iż dalszym ciągutrwa rekrutacja do projektu. Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do animatorki lokalnej projektu codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie KIS ( ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) lub pod nr telefonu 32 47 55 132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania oraz na stronie www.gops.zebrzydowice.pl.


Dodatkowo przypominamy o trwającym obecnie głosowanie na postawienie Paczkomatu InPost na tym obszarze rewitalizowany,.
Zapraszany wszystkich do zagłosowania na lokalizację pod linkiem:https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=49.82532658208125_lng=18.59176672883609