logotypy EFS EU

Gmina Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn. "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw. obszar rewitalizacji. Stanowi on teren wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment ulic Otrębowskiej i Stalmacha w Kaczycach.

Projekt skierowany jest do całej lokalnej społeczności osiedla, a w szczególności do 20 osób (w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn):

 • bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych
 • kobiet samotnie wychowujących dziecko, wielodzietnych, doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i przemocy i alkoholizmu w rodzinie.

Większość działań przewidzianych w projekcie skierowano do kobiet, ponieważ z przeprowadzonej diagnozy wynika, że kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż mężczyźni, a zatem wymagają objęcia większym wsparciem  w projekcie.

Program Aktywności Lokalnej

Projekt realizowany będzie w okresie od lutego 2019r. do grudnia 2020r., a jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice. Projekt realizowany będzie poprzez Program Aktywności Lokalnej. W ramach programu zostanie zawiązane partnerstwo lokalne z organizacjami istotnymi dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla (m.in. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, przychodnia rejonowa). Zawiązane partnerstwo ma zapewnić współpracę na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów lokalnej społeczności.


Ścieżka reintegracji dla lokalnej społeczności osiedla

Pierwszym etapem realizacji projektu, planowanym na luty 2019r., będzie opracowanie przez animatora lokalnego projektu ścieżki reintegracji dla całego środowiska lokalnego, uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby lokalnej społeczności. W tym celu przeprowadzana będzie ankietyzacja wśród mieszkańców osiedla, organizowane będą spotkania, pogadanki.

Klub Integracji Społecznej

Projekt zostanie zarejestrowany jako Klub Integracji Społecznej, a jego siedzibą będzie jeden z lokali budynku socjalnego Gminy Zebrzydowice w Kaczycach ul. Morcinka 15/1. Na potrzeby projektu pomieszczenie to zostanie wyremontowane i doposażone w niezbędne umeblowanie, stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W lokalu tym planuje się realizację większości przewidzianych w projekcie form wsparcia. Lokal ten znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku oraz drzwi wejściowe do lokalu są pozbawione barier architektonicznych. W pobliżu budynku lokalu socjalnego znajdują się miejsca parkingowe, w tym 2 miejsca przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia:

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte min. 3 osób długotrwale bezrobotnych (2 kobiet i 1 mężczyzny), dla których planujemy:

 • prace społecznie – użyteczne, grupowe poradnictwo psychologiczne, grupowe warsztaty trenerskie z doradcą zawodowym – planowane do realizacji na wrzesień – październik 2019r. w ramach realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Programu Aktywizacja i Integracja
 • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
 • kursy i szkolenia zawodowe – każdy uczestnik projektu zostanie skierowany na odpowiedni dla niego certyfikowany kurs zawodowy umożliwiający mu nabycie , podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do obecnego zapotrzebowania rynku pracy.

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia , dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte min. 4 osób (3 kobiety, 1 mężczyzna) , dla których planujemy:

 • Spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym,
 • Kursy/szkolenia edukacyjne.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności,  samodzielności i aktywności społecznej całej lokalnej społeczności osiedla. Wsparciem zostanie objętych min. 30 osób, dla których planujemy:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne,
 • Szkołę dla rodziców, której celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie w sprawach wychowawczych, nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń,
 • Warsztaty arteterapeutyczne dla kobiet, skierowane do kobiet z problemem przemocy i alkoholizmu w rodzinie, prowadzone przez dyplomowanego arteterapeutę. Celem warsztatów jest oddziaływanie na uczestniczki za pomocą różnych technik arteterapeutycznych, w tym w szczególności ekspresji plastycznej, a dzięki temu uzyskanie wglądu we własne emocje , wzmocnienie poczucia własnej wartości, samorozwój,
 • Klub kobiet zaradnych – grupa samopomocowa dla kobiet mająca charakter grupy wspierającej i motywującej, skierowana głównie do kobiet samotnie wychowujących dzieci, wielodzietnych oraz doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • Klub ekologiczny malucha – zajęcia dla dzieci, mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukacja ekologiczna w formie zabawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla,Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, aktywności społecznej i zawodowej, korzystaniu z oferty różnych systemów wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania środowiskowe, których celem jest integracja całej lokalnej społeczności osiedla oraz pobudzanie jej do aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej , ekologicznej , turystycznej. Wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, dla których planujemy:

 • Warsztaty integracyjno-rękodzielnicze – zajęcia z zakresu rękodzieła, mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami typu hand-made w miłej, przyjaznej  atmosferze,
 • Wyjścia o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert), wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne ( poznawanie regionu),
 • Organizowanie imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Andrzejki, Dzień dziecka) i sportowych ( wykorzystanie lokalnego zaplecza sportowego w celu organizacji spotkań integracyjno-sportowych),
 • Organizowanie spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji takich jak np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, Przychodnia Rejonowa. Celem tych spotkań jest rozmowa z mieszkańcami osiedla na temat ich potrzeb i problemów oraz możliwości ich rozwiązania.

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa uczestników/czek projektu

Zakładamy, że w wyniku realizowanych działań projektowych minimum 8 osób ( w tym 1 osoba niepełnosprawna) osiągnie efektywność społeczną ( rozumianą jako postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, w tym m.in. rozpoczęcie dalszej  edukacji, gotowość do podjęcia zatrudnienia) oraz 3 osoby ( w tym 1 osoba niepełnosprawna) osiągną efektywność zatrudnieniową ( rozumiana jako podjęcie zatrudnienia).

Uwaga !!! Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie.

Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się w lutym 2019r. podczas organizowanych przez animatora lokalnego spotkań z mieszkańcami osiedla celem opracowania ścieżki reintegracji dla lokalnej społeczności. Na spotkaniach będzie można wypełnić wstępny formularz rekrutacyjny do projektu. O terminie organizowanych spotkań będzie państwa informować na bieżąco.

Ponadto osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do koordynatorki projektu w każdy piątek w godz. 8.00- 9.30 w budynku lokalu socjalnego Gminy Zebrzydowice ( ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) lub pod nr telefony 32 47 55 132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania a także na stronie internetowej ośrodka: gops.zebrzydowice.pl.

Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca marca 2019r., a od kwietnia planujemy realizację pierwszych form wsparcia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263.670,00 zł dofinansowania unijnego.