W związku z przystąpieniem Gminy Zebrzydowice do preferencyjnej sprzedaży węgla, poniżej przekazujemy formularze wniosku o zakup preferencyjny tego paliwa wraz z załącznikiem.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (biuro nr 2, 3, 4 - parter urzędu gminy)

Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków na rok 2022.

Formularze do pobrania:

Do dokonania preferencyjnego zakupu uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).

Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r.
  • 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023r.

Wnioski o zakup preferencyjny składa się najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2023r.

Cena zakupu 1 tony paliwa stałego wynosi 1650,00 zł brutto.

Należność za paliwo stałe wskazane we wniosku o preferencyjny zakup, uregulować należy na rachunek bankowy gminy w terminie 7 dni od daty poinformowania o uprawnieniu do preferencyjnego zakupu węgla:

 70 8470 0001 2001 0030 4283 0087

Właściciel rachunku bankowego:

Gmina Zebrzydowice

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

W tytule przelewu podać należy, imię nazwisko i adres osoby, która wystąpiła z wnioskiem o zakup preferencyjny.

Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Gmina wystawi Wnioskodawcy fakturę VAT.

W przypadku braku dostępności wnioskowanego rodzaju paliwa, kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w informacji uzupełniającej do wniosku o zakup preferencyjny.

Gmina nie ma wpływu na termin realizacji zamówienia, jakość węgla dostarczanego przez podmiot wprowadzający paliwo stałe do obrotu, a także jego dostępność.

Gmina realizuje zakup węgla we współpracy ze składami opału działającymi na terenie gminy. W szczególnych przypadkach zakup węgla może zostać zrealizowany przez inny skład niż ten wskazany w informacji uzupełniającej do wniosku o zakup preferowany.