W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości ubiegania się o nowe świadczenie jakim jest dodatek osłonowy informujemy, że ustawa o dodatku osłonowym aktualnie znajduje się w toku procesu legislacyjnego, zatem w chwili obecnej nie ma możliwości składania wniosków o przyznanie świadczenia.

Jak wynika z projektu ustawy świadczenie przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwoty, o których mowa powyżej świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o, wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Podkreślamy, że informacje zawarte powyżej pochodzą z projektu ustawy o dodatku osłonowym i w toku prac nad ustawą mogą ulec zmianie.