Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie ogłasza drugi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wnioski o dofinansowanie powyższego zadania można składać w termienie od 12 do 23 kwietnia 2021r. Za datę złożeznia wniosku uważa się datę wpływu dokumentacji do Centrum.

Ponadto Rada Powiatu Cieszyńskiego w dniu 23 lutego 2021r. podjęła uchwalę Nr XXVI/231/21 w sprawie określeinia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2021, w której określono, iż dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku 2021 nie otrzymają osoby, które są mieszkańcami domów pomocy społecznej.

W przypadku niewystarczającej wysokości środków PFRON, dofinansowania nie otrzymają również osoby dorosłe, które w roku ubieglym tj. 2020 otrzymały dofinansowanie do udziału w turnusie.

Zasady realizacji przedmiotowego zadania oraz wnioski dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcprcieszyn.ox.pl/turnusy-rehabilitacyjne.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 4777115.