Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

lub / oraz

 • Posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

USŁUGI ASYSTENTA W SZCZEGÓLNOŚCI MOGĄ POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty, o których mowa powyżej. należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do 12 marca 2021r.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -13:00 pod nr telefonu 324755119