Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób do świadczenia usług  opiekuńczych  dla  osób  starszych  lub  niepełnosprawnych,  którym  w  ramach decyzji administracyjnej przyznano w.w usługi – w ich miejscu zamieszkania (umowa zlecenie).

Usługi  obejmują  w  szczególności  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych,  opiekę higieniczną,  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  zapewnienie  kontaktów  z otoczeniem tj między innymi:

Dokładny  termin  realizacji  usług  opiekuńczych  oraz  ich  zakres  zostanie  każdorazowo  określony  w decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy.