logo EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o rozpoczynającym się w listopadzie 2019r. projekcie pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia:

 

 1. Utworzenie Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, zadanie skierowane jest do 10 dorosłych osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc świadczonych usług opiekuńczych w formie stacjonarnej poprzez utworzenie miejsc krótkoterminowego wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów osób niesamodzielnych. Zajęcia zostaną przeprowadzane w sali z aneksem kuchennym i WC na poddaszu UG Zebrzydowice. Pomieszczenie jest jasne, przestronne, wyposażone w klimatyzację. Budynek Urzędu Gminy pozbawiony jest barier architektonicznych. Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe, zapewniony jest odpowiedni transport busem.Zajęcia w ośrodku będą prowadzone przez terapeutę zajęciowego, który poprowadzi zajęcia terapii zajęciowej (ergoterapii, muzykoterapii, zajęć tanecznych, relaksacyjnych itp.). Planuje się również w ramach zajęć w ośrodku udział w lokalnych imprezach integracyjnych, lokalne wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne. Opiekę nad uczestnikami w trakcie trwania zajęć zapewni trzech opiekunów dziennych których zadaniem będzie  stworzyć grupie bezpieczne i konstruktywne warunki pracy oraz pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (zaprowadzanie do toalety, przygotowanie drobnego poczęstunku, pomoc podczas przewozu, pomoc terapeucie zajęciowemu podczas realizowania zajęć.
 2. Usługi asystenckie świadczone dla osób niepełnosprawnych – obejmą 5 osób (3 kobiety i 2 mężczyzn) niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.
  Celem usług jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich.
  Zadaniem asystenta będzie ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi ponadto zapewnienie osobie niepełnosprawnej optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 3. Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - z tej formy wsparcia skorzysta 5 kobiet biernych zawodowo, sprawujących stałą opiekę nad w/w dziećmi.

W ramach działań realizowane będą:

 • grupa wsparcia – prowadzona przez psychologa. Jej celem jest umożliwienie matkom/opiekunkom faktycznym wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, uzyskania poradnictwa psychologicznego, nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi. Grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu.
 • warsztaty arteterapeutyczne – ich celem jest oddziaływanie na matki/opiekunki faktyczne za pomocą różnych metod i technik arteterapeutycznych aby uzyskać wgląd we własne emocje, wzmocnić poczucie własnej wartości, samorozwój, rozładować napięcia itp. a dzięki temu uzyskać równowagę emocjonalną, relax, odreagowanie trudnych emocji. Grupa będzie się spotykać 1 raz w miesiącu przez 2 godziny.
 • warsztaty informacyjne – ich celem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych matek/opiekunek faktycznych w zakresie sprawowania wysokiej jakości opieki nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Warsztaty będą trwać 3 godziny 2 razy w miesiącu  przez 3 miesiące.

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów do 31.10.2020r. Planuje się przez okres 12m-cy objąć wsparciem 20 osób w tym (14 kobiet i 6 mężczyzn).

 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • biernych zawodowo kobiet- opiekunek faktycznych dzieci niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osób niepełnosprawnych powodu choroby psychicznej.

Większość działań przewidzianych w projekcie skierowano do kobiet, ponieważ z przeprowadzonej diagnozy wynika, że kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż mężczyźni, a zatem wymagają objęcia większym wsparciem  w projekcie.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna wartość wynosi 145 665,00 zł, w tym 123 815,25 zł dofinansowania unijnego.