Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na odbycie stażu w zawodzie technik prac biurowych na okres 6 miesięcy od dnia 20-05-2019r. do 19-11-2019r.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

  • wykształcenie minimum średnie;
  • znajomość obsługi komputera;
  •  osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie;
  • wiek do ukończenia 29 roku.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu proszone są o złożenia następującej dokumentacji:

  1. życiorys - CV (podpisany przez kandydata na staż opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez GOPS w Zebrzydowicach, w związku z naborem na odbycie stażu. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w ww. ogłoszeniu” wraz własnoręcznym podpisem;
  2. list motywacyjny.

Dokumentację, o której mowa powyżej, składać należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach pok. nr 2 do dnia 13-05-2019r.

Klauzula informacyjna dla osób zainteresowanych odbyciem stażu.