Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” rozpoczyna program edukacyjno-informacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie…cz.II” skierowany do mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Program obejmuje profilaktykę uzależnień i działania rozwijające kompetencje rodzicielskie. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców, dzieci, mieszkańców Centrum Edukacji Socjalnej i Domu Matki i Dziecka oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i zachowań ryzykownych, a także promowanie wychowania dzieci bez przemocy.

Programem edukacyjno– informacyjnym chcemy objęte zostaną 4 grupy odbiorców:

  1. Rodzice, często nie posiadających wystarczających kompetencji wychowawczych, których dzieci narażone są na występowanie zachowań ryzykownych.
  2. Dzieci i młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, pochodzące często ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną.
  3. Osoby nadużywające alkoholu, uzależnione, bezdomne – mieszkańcy Centrum Edukacji Socjalnej i Domu Matki i Dziecka, którzy, poza terapią uzależnień, wymagają stałej edukacji na temat szkodliwości alkoholu, aby utrzymać obligatoryjną w ośrodku abstynencję.
  4. Specjalistów pomagających dziecku i rodzinie w Stowarzyszeniu i poza nim - psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, kuratorów, studentów kierunków pedagogicznych, którzy pracują w ośrodkach Stowarzyszenia jako wolontariusze.

Program edukacyjno-informacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” obejmuje:

  1. Warsztaty edukacyjno-informacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla gimnazjalistów i młodzieży ponadgimnazjalnej z powiatu cieszyńskiego.
  2. Cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców - obejmować będzie 10 dwugodzinnych  zajęć  o charakterze warsztatowym. Rodzice i opiekunowie uczestnicząc w warsztatach zyskają wiedzę i nowe umiejętności w zakresie zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i odbudowania jego poczucia sprawstwa. Warsztaty będą obejmować ćwiczenia wzmacniające więź między rodzicem, a dzieckiem jako istotnego czynnika, który chroni dziecko przed odrzuceniem i innymi formami przemocy.
  3. Dla profesjonalistów pracujących z dziećmi planujemy zorganizować szkolenie na temat skutecznej pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia. Specjaliści zostaną przeszkoleni w zakresie wczesnego reagowania na zachowania ryzykowne u dzieci, jak i pracy systemowej z dzieckiem, które stało się ofiarą przemocy i jego rodzicami.
  4. Dyżury konsultacyjno-informacyjne prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę skierowane dla uczestników Programu, które umożliwią rozpoznanie sytuacji i udzielenie odpowiednich informacji dotyczących możliwości zmiany trudnej sytuacji osób potrzebujących pomocy.


Szczegółowe informacje o projekcie pod nr tel. 33 4795455 lub w biurze Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3 w Cieszynie.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego