Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na odbycie stażu na stanowisku technik prac biurowych - finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

I. Wymagania niezbędne kandydata:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych;
 • osoba bezrobotna – zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie w objęta II profilem pomocy – preferowane osoby do ukończenia 29 roku życia;
 • wykształcenie średnie lub wyższe.

II. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;
 • terminowość, dokładność, odpowiedzialność;
 • komunikatywność;

III. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie rejestrów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, stypendiów szkolnych,
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych,
 • sprawy bieżące ośrodka.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny podpisany własnoręcznie przez kandydata;
 • życiorys - CV (wraz z opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe);
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (potwierdzone za zgodność odpisu z oryginałem przez kandydata);
 • kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności, referencje;

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta – staż” w pokoju nr 7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (parter budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach) w terminie do 5 marca 2015r. w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do środy w godz. od 7:30 do 15:30;
czwartek w godz. od 7:30 do 17:00 oraz piątek w godz. od 7:30 do 14:00).

Dokumenty , które wpłyną do Ośrodka po upływie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane.