Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r.w sprawie wykazu wyrobów medycznych za zlecenie (Dz. U. poz. 1565).
Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji ''wózek inwalidzki specjalny'', o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowane (ze środków PFRON przekazanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie.

 

Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1190).

Maksymalna kwota pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, udzielana łącznie przez NFZ i PCPR w Cieszynie, może w bieżącym roku wynieść 6.000 zł, z czego ze środków PFRON – do 3.000 zł.

Możliwość dofinansowania przez PFRON zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, jest przewidziana przede wszystkim w ramach pilotażowego programu Rady Nadzorczej PFRON pn. ''Aktywny samorząd'' (Obszar C Zadanie nr 1). W bieżącym roku z uwagi na niską kwotę przeznaczoną w planie finansowym PFRON na 2015 r. na realizację programu w zakresie wydatków inwestycyjnych (9 mln zł), czasowo zawieszono realizację tej części programu.