Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż w roku 2015 zadania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier w komunikowaniu się nie będą realizowane.

Do realizacji natomiast zostały wybrane zadania, które w sposób długotrwały mogą przyczyniać się do pobudzania aktywności społecznej oraz wyrabiania umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Zawieszenie, w bieżący, roku realizacji przedmiotowych zadań wynika z braku wystarczającej wysokości środków finansowych PFRON. Decyzja o nierealizowaniu zadań dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier w komunikowaniu się zapadła na podstawie analizy możliwości realizacji poszczególnych zadań w ramach dostępnych środków.