Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie od stycznia 2014r. rozpoczęło realizację projektu pn. "Postaw na Siebie - program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym".

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-27 lat zamieszkujące teren powiatu cieszyńskiego, które korzystały ze wsparcia instytucji pomocowych (GOPS/MOPS/PCPR). Ponadto osoby muszą spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

  • wychowują się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • wychowują się w rodzinie zastępczej;
  • usamodzielniają się;
  • nie uczą się;
  • nie pracują;
  • nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne;
  • uczą się w szkołach ponadpodstawowych;
  • sprawiają trudności wychowawcze;
  • pochodzą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane będą kursy/szkolenia zaowodowe indywidualnie dobierane do potrzeb uczestników oraz szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego.

Docelowo projekt zakłada zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 6 uczestników.

Więcej informacji w Biurze Projektu - budynek Starostwa Powiatowego (II piętro), Cieszyn, ul. Bobrecka 29, tel.: 33 4777 124 lub 33 4777 117.