logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zawiadamia, iż po przeanalizowaniu ofert otrzymanych od potencjalnych wykonawców postanowił unieważnić:

  1. Zapytanie cenowe na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych, znak sprawy: GOPS.271.POKL.5.N.2013;
  2. Zapytanie cenowe na organizację oraz poprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek, znak sprawy: GOPS.271.POKL.6.N.2013

W zapytaniach cenowych nie zostały sprecyzowane wymagania jakie powinna posiadać osoba prowadząca trening kompetencji oraz grupę samopomocową, co analizując otrzymane oferty ma kluczowe znaczenie dla zrealizowania zamówienia z należytą starannością.