Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" we współpracy z Powiatem Cieszyńskim realizuje zadanie pt. Punkt Interwencji Kryzysowej.

Punkt prowadzi działania wspierające w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych i środowiskowych, związanych między innymi z: utratą, próbami samobójczymi, poważną chorobą, wypadkami komunikacyjnymi, doświadczeniem przemocy w formie napadu i gwałtu itp.

Interwencja realizowana jest w formie pomocy telefonicznej, pomocy psychologicznej i prawnej, zarówno stacjonarnej, jak i na miejscu zdarzenia, ścisłej współpracy ze służbami interwencyjnymi, szkołami i ośrodkami pomocy społecznej Powiatu Cieszyńskiego. Zadaniem interwencji jest złagodzenie reakcji kryzysowej, zapobieżenie

przejściu stanu ostrego w fazę chroniczną, uruchomienie systemu pomocy długofalowej oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Działania realizowane są w dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie:

  • Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt” w Cieszynie, przy ul. Ks. Janusza 3 interwencyjna pomoc psychologiczna i prawna w postaci dyżuru interwenta, psychologa i prawnika, w dni robocze
  • Hostel w Cieszynie, przy ul. Mała Łąka 17a pomoc interwencyjna w dni weekendowe i świąteczne.

W Hostelu całodobowo czynny jest telefon interwencyjny dla osób poszkodowanych oraz służb interwencyjnych. Osoba dyżurująca przy telefonie koordynuje zespołem interwencyjnym w sytuacji interwencji na miejscu zdarzenia.

Okres realizacji – 01.09.2012 – 31.12.2012

Odbiorcy działań

Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej są osoby i rodziny w sytuacji kryzysu związanego między innymi z: utratą, próbami samobójczymi, poważną chorobą, wypadkami komunikacyjnymi, doświadczeniem przemocy w formie napadu i gwałtu oraz innego rodzaju kryzysami osobistymi i rodzinnymi. Pomoc udzielana jest osobom poszkodowanym, świadkom, społeczeństwu lokalnemu, np. sąsiadom, społeczności szkolnej, itd. – mieszkańcom powiatu cieszyńskiego, niezależnie od płci, wieku i statusu społeczno – ekonomicznego.

Pośrednimi odbiorcami zadania są służby interwencyjne oraz inne osoby zawodowo stykające się z pomocą w nagłych sytuacjach (służby medyczne, funkcjonariusze policji, straży pożarnej, granicznej, pracownicy socjalni, kuratorzy, nauczyciele, itp.)

Działania w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Pomoc psychologiczna (w formie dyżuru i konsultacji) – realizowana jest przez interwentów oraz psychologa. W dni robocze dostępna jest w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”, w dni świąteczne, weekendowe oraz w porach nocnych w Hostelu. Interwent jest osobą pierwszego kontaktu, która udziela podstawowego wsparcia, diagnozuje sytuację, rozmiar reakcji kryzysowej oraz posiadane zasoby do radzenia sobie z kryzysem. Pomaga opracować plan działania i kieruje do specjalistów (np. do psychologa). Kontakt z psychologiem w formie dyżuru umożliwia szybkie uzyskanie specjalistycznej pomocy. Kontakt z psychologiem może wynosić maksymalnie 3 spotkania. Jeśli będzie potrzeba dalszego wsparcia, klient zachęcany jest do dalszego kontaktu w ramach innych projektów Stowarzyszenia.

Pomoc prawna (w formie dyżuru) – realizowana jest na terenie Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”.

Pomoc telefoniczna – telefon interwencyjny czynny jest przez całą dobę pod numerem 33 851 29 29. W godzinach od 19.00 – 7.00 prowadzona jest w formie dyżuru. W każdej chwili osoby potrzebujące wsparcia mogą porozmawiać o swojej sytuacji – uzyskać wsparcie i informacje na temat możliwości pomocy. Telefon służy także koordynacji działań interwencyjnych. Osoba dyżurująca przy telefonie diagnozuje sytuację, nasilenie kryzysu, ocenia zagrożenie oraz decyduje o konieczności interwencji zewnętrznej. W razie konieczności zarządza interwencją – zgłaszaną przez osobę potrzebującą lub służby interwencyjne (policję, pogotowie, strażą pożarną). Osoba dyżurująca przy telefonie zarządza zespołem interwencyjnym i kieruje interwentów na miejsce zdarzenia.

Interwencje zewnętrzne – realizowane są przez zespół interwencyjny: na miejscu zdarzenia, w trybie nagłym lub planowanym (np. spotkanie w szkole, udział w przesłuchaniu, itp.). Zespół interwencyjny składa się z psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarzy, pedagogów, itp., którzy zgodnie z grafikiem mają gotowość interweniowania na zewnątrz. Specjaliści tworzący zespół interwencyjny dobrani są spośród osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, wyszkolonych w tym zakresie. Ze względu na dużą ilość zdarzeń, interwencje zewnętrzne realizowane są w sytuacjach szczególnie traumatycznych. O ich potrzebie decyduje osoba dyżurująca przy telefonie. Interwencje zewnętrzne realizowane są w ścisłej współpracy ze służbami: policją, pogotowiem, strażą pożarną, itp. oraz innymi instytucjami (szkołami, ośrodkami pomocy społecznej). Ze względu na specyfikę pracy interwencyjnej, interwencja zewnętrzna realizowana jest przez 2 osoby.

Harmonogram działań pomocowych realizowanych w ramach

PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

TEL. KONTAKTOWY DLA SŁUŻB INTERWENCYJNYCH – zgłaszanie potrzeby interwencji zewnętrznych

Dni robocze - 7.00 – 19.00, biuro Hostelu „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, 33 851 29 29

DYŻUR TELEFONICZNY – 33 851 29 29

Codziennie, godz. 19.00 – 7.00,

Sobota, niedziela, dni świąteczne – 7.00 – 19.00

DYŻUR PRACOWNIKA PIERWSZEGO KONTAKTU – Izabela Kraszewska CPEiT, pracownicy interwencyjni Hostelu

Rozmowa wspierająca, diagnostyczna, opracowanie planu pomocy, kierowanie do psychologa i prawnika

Poniedziałek:

7.00 – 9.00 – Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

9.00 – 15.00 – CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3

15.00 – 7.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

Wtorek:

7.00 – 12.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

12.00 – 18.00 - CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3

18.00 – 7.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

Środa:

7.00 – 10.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

10.00 – 16.00 - CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3

16.00 – 7.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

Czwartek:

7.00 – 9.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

9.00 – 15.00 - CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3

15.00 – 7.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

Piątek:

7.00 – 10.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

10.00 – 16.00 – CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3

16.00 – 7.00 - Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a

Sobota, niedziela, dni świąteczne –

Hostel „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”, ul. Mała Łąka 17a – całodobowo