fPomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 będzie przysługiwać uczniom:

  • klas I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00 zł;
  • klas od II do IV szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł;
  • słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych oraz gimnazjum – niezależnie od dochodu;
  • klas II do IV szkoły podstawowej pochodzących z rodzin niespełniających kryterium, o którym mowa powyżej, jeżeli w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV.

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 do 21 września 2012r.

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.