W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2012/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach  informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania posiłków dla uczniów oraz całodziennego wyżywienia w przedszkolu.

Pomoc w formie posiłku przysługuje dzieciom do ukończenia 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Posiłek w ramach rządowego programu może być przyznany nieodpłatnie osobom, o których mowa powyżej, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty

526,50 zł. Od 1 października kryterium dochodowe zostanie podniesione i wyniesie 697,50 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może zostać przyznana także po przekroczeniu powyższego kryterium.

Do udzielania pomocy w formie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej. Oznacza to, iż świadczenie w formie posiłków przyznawane jest na wniosek strony (rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia) po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – biuro nr 4 i 5 (parter urzędu gminy).

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 32 4755128, 32 4755129.