Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osoby do świadczenia usługi w zakresie doradztwa zawodowego indywidualnego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje oraz warunki świadczenia usługi.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.2.N.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem doradztwa będzie m. in. pomoc w rozeznaniu własnych predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnej ścieżki kariery, w wyniku czego powstanie dla każdego uczestnika indywidualny plan działania.

Liczba uczestników/uczestniczek korzystających z usługi doradztwa zawodowego: 17 ( ok.3 godzin na 1 uczestnika/uczestniczkę).

Miejsce odbywania się konsultacji z doradcą zawodowym: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, wydanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne plany działania powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: sierpień/wrzesień 2012r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 14.08.2012r. do godz. 15.30.

Termin wyboru oferty: 16.08.2012r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Podana cena ma dotyczyć wykonanie całości usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810

Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek