Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób na stanowisko prawnika, psychologa oraz konsultanta osób niepełnosprawnych.

W/w osoby będą świadczyć usługi w Punkcie Informacji Obywatelskiej utworzonym w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dot. poszczególnych stanowisk oraz warunków świadczenia usług wraz z ich wersjami do wydruku.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.3.N.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie porad prawnych w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu uoświadczenie zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalająkończenia studiów wyższych prawniczych,
 • co najmniej dwuletnie dcy na zatrudnienie w charakterze prawnika.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań: udzielanie porad prawnych raz w tygodniu po 2 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne karty korzystania z usług w ramach PIO powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: od sierpień 2012r. do grudzień 2013r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 14.08.2012r. do godz. 15.30.

Termin wyboru oferty: 16.08.2012r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Podana cena ma być ceną za godzinę świadczenia usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810

Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek

Wersja do wydruku:

Zapytanie cenowe - prawnik

 

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.4.N.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie psychologa.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań: udzielanie porad psychologicznych raz na dwa tygodnie po 3 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej,

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne karty korzystania z usług w ramach PIO powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: od sierpień 2012r. do grudzień 2013r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 14.08.2012r. do godz. 15.30.

Termin wyboru oferty: 16.08.2012r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Podana cena ma być ceną za godzinę świadczenia usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810

Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek

Wersja do wydruku:

Zapytanie cenowe - psycholog

 

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.5.N.2012

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: świadczenie porad dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

GOPS w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko KONSULTANTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • doświadczenie zawodowe.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie porad w zakresie problematyki niepełnosprawności raz na dwa tygodnie po 2 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej.

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne karty korzystania z usług w ramach PIO powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: od sierpień 2012r. do grudzień 2013r.

Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do 14.08.2012r. do godz. 15.30.

Termin wyboru oferty: 16.08.2012r.

Kryterium wyboru oferty: cena.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, przedstawione ceny mają stanowić wartość brutto. Podana cena ma być ceną za godzinę świadczenia usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Lipińska tel. 516 050 810

Forma rozliczenia: Faktura VAT lub rachunek

Wersja do wydruku:

Zapytanie cenowe - konsultant ds. osób niepełnosprawnych.